Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim

UE
Europejskie Fundusze Program Regionalny
Ostrów Wielkopolski
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Regulamin

REGULAMIN
Systemu Wypożyczalni ROWEROWE ŁÓDZKIE
[Obowiązuje od 5 listopada 2018 r.]

Wersja PDF

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu Wypożyczalni Rowerowe Łódzkie (dalej: Rowerowe Łódzkie) uruchomionego na terenie Województwa Łódzkiego. Na System Rowerowe Łódzkie składają się następujące miasta i gminy: Gmina Koluszki, Gmina Miasto Kutno, Gmina Łask, Gmina Miasto Łowicz, Gmina Miasto Łódź, Miasto Pabianice, Miasto Sieradz, Miasto Skierniewice, Miasto Zduńska Wola, Gmina Miasto Zgierz.

2. Regulamin Rowerowe Łódzkie wraz z Polityką Prywatności udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.rowerowelodzkie.pl i w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokument ten można otrzymać w siedzibie NB Serwis sp. z.o.o., z siedzibą w Warszawie, będącej Operatorem Rowerowe Łódzkie.

3. Kontakt:

NB Serwis sp. z o. o.
ul. Przasnyska 6b
01-756 Warszawa
e-mail: [email protected]
tel.: 42 214 40 00

 

II. Definicje

1. Aplikacja Mobilna– darmowa aplikacja mobilna umożliwiająca korzystanie z Systemu Rowerowe Łódzkie, dostępna na urządzeniach z systemem iOS oraz Android. Z aplikacji można korzystać na spełniających wymagania techniczne urządzaniach typu smartfon, które umożliwiają pobranie aplikacji mobilnej ze sklepu internetowego. Aplikację można też pobrać ze strony internetowej www.rowerowelodzkie.pl . Warunkiem pobrania aplikacji jak i korzystania z niej jest stały dostęp do Internetu. Aplikacja zawiera niezbędne dane do rozpoczęcia i dalszego korzystania z Rowerowe Łódzkie w tym mapę obszaru objętego Systemem Rowerowe Łódzkie.

2. Blokada konta – należy przez to rozumieć środek prewencyjny, polegający na uniemożliwieniu korzystania z systemu Rowerowe Łódzkie, z którego może skorzystać Operator w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności naruszenia stanowiącego szkodę na majątku Rowerowe Łódzkie i Operatora.

3. Blokada O-lock – należy przez to rozumieć środek zabezpieczenia roweru w postaci zintegrowanej z ramą klamry „O”, bez zamknięcia którego niemożliwe jest zakończenie wypożyczenia. Blokada O-lock zamontowana jest na tylnym kole, w czasie jazdy pozostaje otwarta. Blokada stanowi wyposażenie każdego roweru Rowerowe Łódzkie.

4. Centrum Kontaktu (CK) – należy przez to rozumieć uruchomioną przez Operatora usługę zapewniającą Klientom kontakt z Operatorem poprzez:
a. infolinię dostępną całodobowo pod nr tel.: 42 214 40 00
b. pocztę elektroniczną pod adresem [email protected]
Informacje o funkcjonowaniu Centrum Kontaktu zamieszczane są na stronie internetowej www.rowerowelodzkie.pl

5. Czas wypożyczenia – należy przez to rozumieć czas liczony od momentu wypożyczenia roweru poprzez otwarcie blokady O-lock, aż do momentu zwrotu roweru poprzez zamknięcie Blokady O-lock.

6. Identyfikator Klienta – należy przez to rozumieć indywidualny numer nadany Klientowi, odpowiadający numerowi telefonu komórkowego podanego podczas rejestracji oraz 6 cyfrowy numer PIN. Identyfikator może stanowić także dowolna karta zbliżeniowa RFID. Szczegóły dotyczące rejestracji oraz identyfikatorów Klienta zostały opisane w Rozdziale V. Rejestracja.

7. Klient/Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, uczestnika Systemu Rowerowe Łódzkie, który zaakceptował Regulamin i dokonał rejestracji w Systemie Rowerowe Łódzkie oraz zawarł Umowę.

8. Konto Klienta – należy przez to rozumieć osobiste konto Klienta utworzone w trakcie rejestracji, na potrzeby korzystania z Systemu Rowerowe Łódzkie, a także pobierania opłat zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu. Klient może powiązać ze swoim kontem w systemie Rowerowe Łódzkie kompatybilne karty i urządzenia mobilne zgodnie z standardem RFID, które usprawnią proces wypożyczania roweru.

9. Koszt naprawy – należy przez to rozumieć koszt wyliczony przez Operatora, w związku z uszkodzeniem roweru, w oparciu o cennik stanowiący Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.

10. Kwota doładowania – należy przez to rozumieć kwotę doładowania w wysokości minimum 1 zł, wniesioną na poczet wypożyczeń na Konto Klienta.

11. Minimalny Stan Konta – należy przez to rozumieć minimalne saldo jakie powinien posiadać Klient by być uprawnionym do wypożyczenia roweru. Minimalny stan konta to 10 zł.

12. Operator – należy przez to rozumieć jednocześnie Przetwarzającego dane osobowe, firmę NB Serwis sp. z o. o. realizującą usługę obsługi Rowerowe Łódzkie, z siedzibą ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000600242, REGON 363740193, NIP 5252647695.

13. Opłata inicjalna – należy przez to rozumieć kwotę wpisowego do systemu Rowerowe Łódzkie uiszczaną przez Klienta przy rejestracji w Rowerowe Łódzkie. Opłata inicjalna wynosi 20 zł.

14. Obszar funkcjonowania systemu Rowerowe Łódzkie – należy przez to rozumieć Miasta i Gminy składające się na Rowerowe Łódzkie określone w Rozdziale I punkt 1.

15. Postępowanie wyjaśniające – należy przez to rozumieć czynności prawne podejmowane przez Operatora, służące ustaleniu okoliczności i zdarzeń powstałych w związku z użytkowaniem rowerów, w szczególności związanych z naruszeniem Regulaminu, wypadkami i kolizjami lub uszkodzeniem mienia Operatora.

16. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, opisujący zasady i warunki korzystania z Rowerowe Łódzkie, w szczególności zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z możliwości wypożyczania rowerów w systemie Rowerowe Łódzkie.

17. Rower – należy przez to rozumieć podstawowy typ roweru udostępniany w Systemie Rowerowe Łódzkie przez Operatora. Rower przeznaczony jest do użytku przez osobę, która ukończyła 13 lat. Udźwig roweru wynosi 120 kg samego kierującego oraz 5 kg nośność koszyka. Rower przeznaczony jest dla osób mieszczących się w zakresie 150 do 195 cm wzrostu. Przy czym zakłada się, że Rower przeznaczony jest wyłącznie dla jednej osoby. Rower jest uzupełnieniem komunikacji miejskiej. Nie wolno używać rowerów w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, nie wolno ścigać się oraz wykorzystywać roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek. Wożenie bagażu dozwolone jest tylko w przeznaczonym do tego przednim bagażniku, nie wolno niczego wieszać na ramie lub innych elementach roweru.

18. Serwis Rowerowe Łódzkie – należy przez to rozumieć wykonywane przez Operatora czynności związane z eksploatacją, naprawami i konserwacją Rowerowe Łódzkie.

19. Stacja Rowerowe Łódzkie – należy przez to rozumieć miejsce wypożyczenia oraz zwrotu rowerów przez Klientów oznakowane symbolem Systemu Rowerowe Łódzkie, wyposażone w stojaki rowerowe przy których parkowane (zwracane) są rowery za pomocą Blokady (O-lock). Informacje o lokalizacji Stacji Rowerowe Łódzkie znajdują się na stronie internetowej www.rowerowelodzkie.pl oraz w aplikacji mobilnej Rowerowe Łódzkie.

20. Strona internetowa – należy przez rozumieć uruchomioną przez Operatora stronę internetową www.rowerowelodzkie.pl zawierającą niezbędne dane do rozpoczęcia i dalszego korzystania z Rowerowe Łódzkie w tym mapę obszaru objętego Systemem Rowerowe Łódzkie.

21. System Rowerowe Łódzkie – należy przez to rozumieć uruchomiony przez Operatora system wypożyczalni rowerów obejmujących w szczególności rowery, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające wypożyczanie rowerów oraz zwrot roweru.

22. Tabela Opłat – należy przez to rozumieć cennik usług i opłat w Rowerowe Łódzkie będący integralną częścią Umowy. Tabela Opłat stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz jest dostępna na stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej.

23. Umowa – należy przez to rozumieć Umowę Klienta z Operatorem, ustalającą wzajemne prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta w Rowerowe Łódzkie i pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu, podania przy rejestracji danych osobowych oraz uiszczenia opłaty inicjalnej podczas procesu rejestracji Klienta w Rowerowe Łódzkie.

24. Wypożyczenie roweru – należy przez to rozumieć odblokowanie przy pomocy Identyfikatora Klienta lub w inny sposób opisany w rozdziale V punkt 6 w celu odbycia podróży. Proces wypożyczenia, określa szczegółowo punkt VIII. Regulaminu.

25. Zwrot roweru – należy przez to rozumieć oddanie roweru do dowolnej Stacji Rowerowe Łódzkie lub poza stacją Rowerowe Łódzkie przy użyciu Blokady O-lock (zamknięcie blokady). Proces zwrotu, określa punkt XI Regulaminu.

 

III. Zasady ogólne korzystania z Rowerowe Łódzkie

1. Warunkiem korzystania z Systemu Rowerowe Łódzkie jest podanie przez Klienta: wymaganych przy rejestracji danych osobowych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie, dokonanie opłaty inicjalnej. Warunkiem korzystania z Rowerowe Łódzkie jest ponadto utrzymanie minimalnego stanu Konta doładowania Klienta w momencie każdego wypożyczenia w wysokości co najmniej 10 zł (słownie: dziesięć złotych).

2. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności dokonać umówionej opłaty oraz używać roweru zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

3. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18-go roku życia (zwane dalej małoletnimi) mogą korzystać z Systemu Rowerowe Łódzkie, za zgodą swojego rodzica lub opiekuna prawnego. Wymagane jest, aby konto, z którego małoletni będzie korzystać zarejestrowane było na rodzica lub opiekuna prawnego, który wystosował do Operatora zgodę na użytkowanie małoletniego z Systemu Rowerowe Łódzkie. Rodzic lub opiekun prawny ponosi odpowiedzialność z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz do pokrywania bieżących zobowiązań określonych w Tabelach Opłat i Kar oraz Kosztach naprawy i odtworzenia roweru w Systemie Rowerowe Łódzkie. Zgoda przynajmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z konta przez osobę małoletnią, w formie skanu pisma powinna być wysłana drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected], Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Zgoda powinna zawierać:
a. numer telefonu, na który zarejestrowane jest konto
b. imię i nazwisko Użytkownika (rodzica lub opiekuna prawnego)
c. zgodę na użytkowanie z Systemu przez małoletniego
d. imię i nazwisko małoletniego
e. data urodzenia małoletniego
f. odręczny podpis Użytkownika (rodzica lub opiekuna prawnego)
g. data i miejsce wydania zgody

4. Strony Umowy zobowiązane są wzajemnie do powiadamiania się o każdej zmianie adresów lub innych danych identyfikujących strony, podanych podczas rejestracji w systemie.

 

IV. Odpowiedzialność / Zobowiązanie

1. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu oraz przepisami Ruchu Drogowego. W przypadku nieprzestrzegania warunków zapisanych w Regulaminie Operator ma prawo do zablokowania konta Klienta. Szczegółowe warunki blokady konta zostały opisane w punkcie XVII niniejszego Regulaminu.

2. Klient zobowiązuje się zwrócić rower sprawny technicznie, w takim samym stanie jak w momencie wypożyczenia. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikających z naruszenia przez niego obowiązującego prawa przy korzystaniu z Systemu Rowerowe Łódzkie.

3. Korzystanie z rowerów Systemu Rowerowe Łódzkie może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych. Nie można ich używać do celów zarobkowych.

4. Klient jest odpowiedzialny za rower od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu. W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć działania celem zapobieżenia uszkodzeniom oraz kradzieży wypożyczonego roweru.

5. W przypadku kradzieży roweru dokonanej podczas wypożyczenia Klient ma obowiązek powiadomić o tym CK Rowerowe Łódzkie niezwłocznie po zauważeniu zaistniałego incydentu.

6. Zabronione jest korzystanie z rowerów Systemu Rowerowe Łódzkie przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.

7. Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp., otrzymanych przez Klienta, związanych z korzystaniem z roweru i nałożonych przez niego z własnej winy. Klient nie ponosi odpowiedzialności za mandaty, opłaty itp. które zostały na niego nałożone a wynikają z winy Operatora.

8. W przypadku zniszczeń wynikłych z winy Klienta, Klient zobowiązuje się pokryć koszty wymiany uszkodzonych części i usług związanych z ich wymianą w celu przywrócenia roweru do stanu pierwotnego, sprzed wypożyczenia. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator wystawi Klientowi odpowiedni rachunek lub fakturę VAT. Wycena naprawy sporządzona zostanie w oparciu o Koszty napraw i odtworzenia roweru Rowerowe Łódzkie, przedstawione w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu – Koszty napraw i odtworzenia roweru Rowerowe Łódzkie.

9. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru z winy Klienta, Klient ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia. W przypadku trudności ze zwrotem roweru Klient ma obowiązek skontaktować się z CK Rowerowe Łódzkie.

10. Jakiekolwiek celowe zniszczenie któregokolwiek z elementów Systemu Rowerowe Łódzkie będzie skutkować koniecznością poniesienia przez sprawcę kosztów naprawy lub odtworzenia, a w konsekwencji może skutkować wszczęciem postępowania sądowego. Operatorowi przysługuje prawo do dochodzenia pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów, w tym kosztów obsługi prawnej, od sprawcy uszkodzeń i zniszczeń.

11. Klient odpowiada za wszelkie szkody wynikające z niestosowania się do Regulaminu. Klient może zostać obciążony kosztami naprawy tak powstałych szkód, w tym kosztem odtworzenia roweru określonym w Tabelach Opłat oraz tabeli Koszty naprawy i odtworzenia roweru Rowerowe Łódzkie.

12. Użytkownikom zabrania się przewozu rowerów Rowerowe Łódzkie samochodami, tramwajami, pociągami i innymi środkami transportu, należącymi do osób prywatnych oraz transportu publicznego

 

V. Rejestracja

Koniecznym warunkiem korzystania z Systemu Rowerowe Łódzkie jest uprzednia rejestracja Klienta w systemie Rowerowe Łódzkie i zaakceptowania jego regulaminu.

1. Rejestrację można zrealizować poprzez:
a. stronę internetową www.rowerowelodzkie.pl
b. aplikację mobilną Rowerowe Łódzkie
c. kontakt telefoniczny z CK Rowerowe Łódzkie.

2. Podczas procesu rejestracji poprzez stronę internetową www.rowerowelodzkie.pl, Aplikację Mobilną Rowerowe Łódzkie lub kontakt telefoniczny z pracownikiem CK Rowerowe Łódzkie wymagane jest podanie następujących danych osobowych:
a. imienia i nazwiska,
b. adresu kontaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu i mieszkania, kodu pocztowego, kraju,
c. adresu e-mail,
d. numeru PESEL,
e. numeru telefonu komórkowego,
f. opcjonalnie – numeru karty płatniczej w przypadku płatności kartą kredytową z jej możliwością obciążenia.
g. w przypadku Obcokrajowców Operator zastrzega sobie możliwość dodatkowej weryfikacji.

3. W celu ukończenia procesu rejestracji na wskazany adres e-mail zostanie wysłany link w celu potwierdzenia danych przez Klienta. Po autoryzacji linku konto zostaje zweryfikowane. Brak potwierdzenia danych w terminie 24 godzin od momentu otrzymania maila, poprzez kliknięcie w link weryfikacyjny, powoduje nieukończenie procesu rejestracji w Systemie Rowerowe Łódzkie, a tym samym zablokowanie konta.

4. Konta Klientów zawierające niepoprawne dane osobowe z saldem 0 zł, mogą być automatycznie usuwane z bazy systemu Rowerowe Łódzkie.

5. Podczas rejestracji przez: stronę internetową, Aplikację Mobilną Rowerowe Łódzkie, oraz CK Rowerowe Łódzkie – PIN jest generowany automatycznie. Po zakończeniu rejestracji, Klient otrzymuje potwierdzenie z Systemu Rowerowe Łódzkie o udanej rejestracji oraz swój indywidualny PIN, który umożliwia uwierzytelnienie Klienta w systemie. PIN wysłany jest smsem pod wskazany numer telefonu.
W celu usprawnienia procesu wypożyczenia Klient ma możliwość podpięcia do swojego konta Rowerowe Łódzkie karty RFID.

 

VI. Dane osobowe

1. Administratorami danych osobowych Systemu Rowerowe Łódzkie są następujące miasta i gminy: Gmina Koluszki, Gmina Miasto Kutno, Gmina Łask, Gmina Miasto Łowicz, Gmina Miasto Łódź, Miasto Pabianice, Miasto Sieradz, Miasto Skierniewice, Miasto Zduńska Wola, Gmina Miasto Zgierz.

Gmina Koluszki, Administratorem jest Urząd Miejski w Koluszkach ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki [email protected], Inspektor Ochrony Danych tel.: 0 44  725 67 10 Polityka Prywatności: https://koluszki.pl/polityka-prywatnosci/

Gmina Miasto Kutno, Administratorem jest Urząd Miasta Kutno z siedzibą w Kutnie, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18, Inspektor Ochrony Danych, tel.: 0 24 253 11 63 e-mail: [email protected] Polityka Prywatności: http://www.um.kutno.pl/page

Gmina Łask, Administratorem jest Gmina Łask, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, tel.: 0 43 676 83 00, e-mail: [email protected], Inspektor Ochrony Danych firma Protect IT sp. z o. o. tel.: 0 42 658 52 52, e-mail: [email protected] Polityka Prywatności: http://www.lask.pl/

Gmina Miasto Łowicz, Administratorem jest Burmistrz Miasta Łowicza, pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, Inspektor Ochrony Danych Katarzyna Marczak tel.46 830 91 06 email: [email protected] Polityka Prywatności: http://www.lowicz.eu

Gmina Miasto Łódź, Administratorem jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: [email protected]., Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: [email protected]. Polityka Prywatności:https://uml.lodz.pl

Miasto Pabianice, Administratorem jest Prezydent Miasta Pabianie, Miasto Pabianice, ul. Zamkowa 16, 95 -200 , Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice e-mail [email protected] Polityka Prywatności: https://bip.um.pabianice.pl/

Miasto Sieradz, Administratorem jest Prezydent Miasta Sieradza, 98-200 Sieradz, plac Wojewódzki 1, e-mail: [email protected], tel. 43 826 61 65, Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Sieradza, 98-200 Sieradz, plac Wojewódzki 1, tel. 0 43 826 61 65 e-mail: [email protected], Polityka Prywatności: http://sieradz.eu/

Miasto Skierniewice, Administratorem jest Prezydent Miasta Skierniewice, ul. Rynek1, 96 – 100, Inspektor Ochrony Danych Dominik Grzeskowiak – Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, e-mail: [email protected] Polityka Prywatności: http://www.bip.um.skierniewice.pl/

Miasto Zduńska Wola, Administratorem jest Prezydent Miasta Zduńska Wola, 98-220 Zduńska Wola ul. Złotnickiego 12; e-mail: [email protected], tel. 43 825-02-00, Inspektor Ochrony Danych tel. 500 383 500, e-mail: [email protected], Polityka Prywatności: https://zdunskawola.pl/

Gmina Miasto Zgierz Administratorem jest Prezydent Miasta Zgierza z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II, 95 -100 Zgierz, Inspektor Ochrony Danych pod  adresem email: [email protected] lub epuap.gov.pl skrytka epuap:/4ebn4d0m4f/skrytka. Polityka Prywatności: http://www.miasto.zgierz.pl/pl/page/polityka-prywatnosci

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia i obsługi konta klienta oraz świadczenia usług dostępnych w ramach Systemu Wypożyczalni Rowerowe Łódzkie na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w ramach Systemu Wypożyczalnie Łódzkie dostępne jest w Polityce Prywatności Administratorów oraz Operatora.

3. Z Administratorami danych można się skontaktować poprzez adresy e-mail wymienione w rozdziale VI punkt 1.

4. Przetwarzający wyznaczył osobę, z którą można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail [email protected], formularz kontaktowy dostępny pod adresem www.rowerowelodzkie.pl, telefonicznie pod numerem tel.+48 22 208 99 90 lub pisemnie na adres siedziby NB Serwis Sp. z o. o. ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa. Klienci Systemu Rowerowe Łódzkie mogą się kontaktować z Przetwarzającym we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

5. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane w celu:
a. założenia i obsługi konta klienta oraz świadczenia usług dostępnych w ramach Rowerowe Łódzkie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie – podstawą prawną przetwarzania będzie niezbędność do wykonania umowy zawartej przez Użytkownika,
b. wypełnienia obowiązków publicznoprawnych NB Serwis Sp. z o. o., przede wszystkim wynikających z przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych – podstawą prawną przetwarzania będzie niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przetwarzającym,
c. przekazywania treści marketingowych dotyczących produktów lub usług NB Serwis sp. z o. o. oraz dotyczących produktów lub usług partnerów NB Serwis sp. z o. o. będących Podprzetwarzającymi – podstawą prawną przetwarzania będzie zgoda Użytkownika oraz prawnie uzasadniony interes Przetwarzającego; prawnie uzasadnionym interesem Przetwarzającego jest prowadzenie działań marketingowych dotyczących produktów lub usług własnych oraz produktów lub usług partnerów; w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przekazywania treści marketingowych dotyczących produktów lub usług NB Serwis sp. z o. o. oraz produktów lub usług partnerów. W razie nie zawarcia umowy z NB Serwis sp. z o. o tj. Przetwarzającym oraz po zakończeniu umowy – zgoda ta będzie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika. W przypadku niewyrażenia zgody, dane osobowe użytkownika nie będą przetwarzane w celu marketingowym w razie nie zawarcia umowy oraz po jej zakończeniu,
d. zapewnienia możliwości kontroli, z jakiej lokalizacji wypożyczono oraz dokonano zwrotu rowerów w Rowerowe Łódzkie z wykorzystaniem systemu GPS lub weryfikacji, gdzie znajduje się rower w razie braku jego zwrotu – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora oraz Operatora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora oraz Operatora jest ochrona interesów majątkowych poprzez zbieranie informacji pozwalających na zlokalizowanie roweru,
e. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez NB Serwis sp. z o. o., związanymi z zawartą z Użytkownikiem umową – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora oraz Operatora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora oraz Operatora jest umożliwienie ustalania, dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom, Podprzetwarzającym: dostawcom usług IT, dostawcom usług lokalizacyjnych (GPS), dostawcom usług marketingowych, operatorom płatności w Internecie, kurierom i operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym usługi księgowe oraz prawne.

7. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej przez użytkownika umowy z Operatorem. Po tym okresie dane będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Przetwarzający przestanie wcześniej przetwarzać dane w celu marketingowym w trakcie obowiązywania umowy w razie zgłoszenia przez użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w tym celu.

8. Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych w celu przekazywania Użytkownikowi treści marketingowych przez Przetwarzającego NB Serwis sp. z o. o. można wycofać w każdym czasie. Sposób wycofania zgody wskazany jest w Polityce Prywatności NB Serwis sp. z o. o . Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych użytkownika będzie prawnie uzasadniony interes Przetwarzającego , przysługiwać mu będzie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, tj. w szczególności przysługiwać będzie mu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu przekazywania mu treści marketingowych w trakcie obowiązywania umowy zawartej z Przetwarzającym.

10. Po zakończeniu realizacji usługi obsługi Systemu Rowerowe Łódzkie Przetwarzający zobowiązany jest przekazać Administratorom wymienionym w rozdziale VI punkt 1, bazę danych osobowych w formacie XML, pozwalającym na identyfikację danych zawartych w zbiorze danych, z kodowaniem znaków w standardzie Unicode UTF-8 na dysku(ach) DVD_R uaktualnioną na dzień rozwiązania umowy na realizacje obsługi systemy Rowerowe Łódzkie oraz wydać dokumentację papierową wytworzoną w związku z przetwarzaniem danych osobowych, a także usunąć trwale, wszystkie przetwarzane dane osobowe z systemu informatycznego oraz posiadanych nośników, rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą.

11. Użytkownikowi przysługiwać będzie prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu lub miejsca pracy użytkownika lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

12. Jako że dane Użytkownika przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy oraz zgody (w razie jej wyrażenia) – Użytkownikowi przysługiwać będzie także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczy Przetwarzającemu, tj. do otrzymania od Przetwarzającego danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Takie dane będą mogły zostać przez Użytkownika przesłane innemu Przetwarzającemu danych. Szczegóły w tym zakresie opisane są w Polityce Prywatności NB Serwis sp. z o. o.

13. Podanie danych osobowych w celu założenia konta oraz następnie korzystania z usług oferowanych w ramach Rowerowe Łódzkie jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy. Podanie danych dla potrzeb przekazywania treści marketingowych jest dobrowolne.

14. Treść poszczególnych transakcji / wypożyczeń jest udostępniona wyłącznie stronom Umowy tj. Operatorowi oraz Administratorom danych wymienionych w rozdziale II pkt.26. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, posiada dostęp do wszystkich swoich transakcji / wypożyczeń przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym. Dane Klienta dotyczące poszczególnych transakcji / wypożyczeń przechowywane są przez system informatyczny Rowerowe Łódzkie. Jeżeli nie ma zaległości w zakresie opłat za użytkowanie rowerów dane są usuwane niezwłocznie po złożeniu przez Klienta wniosku o ich usunięcie. W przypadku wniesienia reklamacji dane te przechowywane są do wyczerpania procedury reklamacyjnej na okres 6 miesięcy i ewentualnego postępowania nią wywołanego, rozpoznania roszczenia Klienta, dla celów dowodowych, nie krótszy jednak niż 6 miesięcy oraz nie dłuższy niż 2 lata, od dnia odpowiedzi na reklamację. W razie zgłoszenia w tym terminie (np. zadośćuczynienia, naprawienia szkody) – dane są przetwarzane w czasie ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Operatora / Klienta i wykonania zapadłego w sprawie orzeczenia.

15. Dane osobowe są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

16. Administratorzy oraz Przetwarzający dane osobowe – Operator zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych i nieujawniania ich innym podmiotom z wyłączeniem podmiotów działających na zlecenie Przetwarzającego lub Administratorów w tym podmiotów wyszczególnionych w ust.6 , chyba że Klient wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Użytkownika z Operatorem.

17. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Klientów, Przetwarzający, Operator używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer danego serwisu internetowego na komputerze Klienta, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Klientów i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Systemu Rowerowe Łódzkie oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usług. Klient w każdej chwili ma możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Systemu. Szczegóły dotyczące plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności NB Serwis sp. z o. o. Przetwarzającego.

 

VII. Formy Płatności

1. Płatność za usługi i produkty oferowane w ramach Systemu Rowerowe Łódzkie może być dokonywana:
a. przy użyciu kart kredytowych i debetowych, płatności internetowych oraz przekazów. Informacje dotyczące karty kredytowej lub debetowej są przetwarzane przez zewnętrznego usługodawcę i nie są przechowywane ani dostępne dla Operatora.
b. Klient upoważnia Operatora Systemu Rowerowe Łódzkie do obciążania karty kredytowej lub debetowej wszystkimi naliczonymi opłatami, w tym także kwotami należnymi w związku z każdym przedłużonym wypożyczeniem, opłatami z tytułu uszkodzenia, kradzieży lub zagubienia rowerów.

2. Wszelkie płatności są przekazywane na rachunek Operatora.

3. W przypadku braku zwrotu roweru z jakiegokolwiek powodu – w tym również w przypadku jego kradzieży lub zagubienia – Klient zostanie obciążony opłatą dodatkową zgodnie z Załącznikiem nr 1 , za każdy wypożyczony rower.

4. Na życzenie Klienta Operator dostarczy Klientowi fakturę VAT. W tym celu Klient skontaktuje się z Operatorem drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora, celem wskazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

5. Operator wyśle fakturę VAT w formie elektronicznej na adres e-mail, z którego kontaktował się Klient. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać fakturę VAT na inny adres e-mail, wskazany przez Klienta.

 

VIII. Wypożyczenie

1. Rower Rowerowe Łódzkie można wypożyczyć:
a. przez aplikację mobilną Rowerowe Łódzkie
b. przez przyłożenie sparowanej karty dotykowej RFID
c. przez Centrum Kontaktu

2. Wypożyczenie roweru jest możliwe, gdy Klient posiada aktywny status konta oraz minimalne saldo konta

3. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, przed jazdą, że rower jest zdatny do użytku, w szczególności czy opony roweru są napompowane, hamulce sprawne oraz czy działa oświetlenie.

4. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia roweru jakiejkolwiek usterki roweru, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do CK Rowerowe Łódzkie i odstawienia roweru do najbliższej Stacji Rowerowe Łódzkie.

5. Wypożyczenie i korzystanie przez Klienta z niesprawnego roweru może skutkować jego odpowiedzialnością za usterki lub szkody z tego wynikające w przypadku, gdy Klient mógł dostrzec niesprawność roweru.

6. Rekomenduje się, aby Klient w trakcie wypożyczenia posiadał telefon komórkowy zdolny do wykonywania połączeń z CK.

7. Koszyk zamontowany z przodu roweru jest dostosowany wyłącznie do przewożenia lekkich przedmiotów. Zabrania się przewożenia w koszyku roweru przedmiotów wystających poza jego obręcz, cięższych niż 5 kg lub cechujących się ostrymi krawędziami. W czasie przewozu bagażu Klient powinien zachować szczególną ostrożność. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z niewłaściwego przewozu ładunku. Operator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia oraz pozostawienie w koszyku przedmiotów. W szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności za przewożony sprzęt elektroniczny lub inne przedmioty narażone na uszkodzenia.

8. Maksymalne obciążenie roweru przeznaczonego do użytku przez 1 osobę nie może przekroczyć 125 kg.

9. Zabrania się używania zabezpieczeń nie będących elementem systemu Rowerowe Łódzkie w celu unieruchomienia roweru. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia niewłaściwych zabezpieczeń, zastosowanych przez Klienta. Wszelkie koszty przywrócenia roweru do stanu umożliwiającego realizację wypożyczeń ponosi Klient.

10. W przypadku jakichkolwiek problemów z wypożyczeniem lub zwrotem roweru ze Stacji Rowerowe Łódzkie, Klient jest zobowiązany do kontaktu telefonicznego z CK Rowerowe Łódzkie. Pracownik CK poinformuje Klienta o dalszej procedurze działania.

11. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności skutkującego powstaniem szkody wobec Operatora, Operator zastrzega sobie prawo blokady konta Klienta do czasu wyjaśnienia sprawy.

12. Wypożyczony rower może być używany w obszarze funkcjonowania Systemu Rowerowe Łódzkie. W trakcie trwania wypożyczenia użytkownik może wyjechać poza obszar funkcjonowania Systemu, jednak zobowiązany jest powrócić przed zakończeniem wypożyczenia i zwrócić go w obszarze funkcjonowania Systemu Rowerowe Łódzkie, w przeciwnym razie Użytkownik obciążany jest opłatą zgodnie z Załącznikiem nr 1.

 

IX. Czas trwania wypożyczenia

1. Klient ma obowiązek zwrócić rower najpóźniej z upływem dwunastej godziny wypożyczenia.

2. Przekroczenie dwunastu godzin czasu jednorazowego wypożyczenia powoduje naliczenie opłat i kar, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

3. Operator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego kontaktu z Klientem w przypadku wątpliwości dotyczących stanu roweru (np. nietypowa lokalizacja roweru).

 

X. Naprawy i Awarie

1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do CK Rowerowe Łódzkie niezwłocznie po zauważeniu usterki. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę, Klient jest zobowiązany zatrzymać się i powiadomić telefonicznie CK Rowerowe Łódzkie oraz i o ile to możliwe odprowadzić rower do najbliższej Stacji Rowerowe Łódzkie.

2. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis Rowerowe Łódzkie.

3. Na Kliencie ciąży obowiązek posiadania możliwości nawiązania kontaktu z CK Rowerowe Łódzkie przez cały czas wypożyczenia roweru.

 

XI. Zwrot

1. Możliwe jest wypożyczenie i zwrot tylko w ramach obszaru funkcjonowania Systemu Rowerowe Łódzkie.
Wyodrębnia się 2 typy zwrotów rowerów:
a. bezpłatny, regularny zwrot roweru – zwrot roweru na stacji Rowerowe Łódzkie
b. płatny zwrot roweru – zwrot roweru poza stacją Rowerowe Łódzkie (zgodnie z Załącznikiem nr 1)

2. Klient zwraca rower poprzez zapięcie Blokadą O-lock. Rower powinien zostać unieruchomiony w taki sposób, aby przednie koło roweru było w linii prostej z ramą roweru i aby rower stał stabilnie. Rower należy zaparkować w stacji Rowerowe Łódzkie zgodnie z przepisami nie utrudniając ruchu rowerowego, drogowego ani pieszego.

3. Możliwy jest zwrot roweru poza Stacją Rowerowe Łódzkie, jedynie w Obszarze funkcjonowania systemu Rowerowe Łódzkie z zastrzeżeniem miejsc trudnodostępnych np. prywatne posesje. W takim przypadku będą miały zastosowanie dodatkowe opłaty zgodnie z Tabelą Opłat. Klient zobowiązany jest zablokować każdy wypożyczony rower poprzez zapięcie Blokady O-lock. Przy czym Klient zapewnia bezpieczny oraz nieutrudniający ruchu drogowego ani pieszego postój.

4. Na Kliencie spoczywa obowiązek prawidłowego zwrotu i zabezpieczenia roweru, o których mowa w punktach XI.1. do XI.3 pod rygorem:
a. naliczenia opłat za użytkowanie roweru zgodnie z cennikiem, a w przypadku wypożyczenia trwającego dłużej niż 12 godzin naliczenie dodatkowej opłaty w wysokości 200 zł.
b. naliczenia opłaty dodatkowej za utratę, kradzież lub zniszczenie roweru zgodnie z Załącznikiem nr 1 oraz Załącznikiem nr 2 niniejszego Regulaminu.
c. naliczenia opłaty za zwrot roweru w miejscu innymi niż Stacja Rowerowe Łódzkie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
d. czasowego lub stałego zablokowania konta Klienta
Opłaty sumują się.

5. W przypadku, gdy podczas wypożyczenia roweru dojdzie do wypadku lub kolizji, Klient zobowiązuje się spisać oświadczenie lub wezwać na miejsce zdarzenia Policję. Ponadto w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia, Klient zobligowany jest poinformować o powyższym CK Rowerowe Łódzkie w terminie maksymalnie 24 godzin od momentu wystąpienia zdarzenia.

 

XII. Opłaty

1. Opłaty naliczane są według stawek podanych w Załączniku nr 1 Tabelach Opłat i Kar Umownych, dostępnych na stronie internetowej www.rowerowelodzkie.pl oraz w Aplikacji Mobilnej Rowerowe Łódzkie. Opłata naliczana jest za każdą rozpoczętą minutę wypożyczenia.

2. W przypadku, gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki, Klient ma obowiązek doładować swoje Konto co najmniej do salda równego 10 zł. W przypadku nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Klientowi mających na celu uzyskanie zapłaty z tytułu wykonanej Umowy. Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie od zaległych kwot od dnia wymagalności do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości.

3. Zwrot opłat uiszczonych na poczet wypożyczeń może być dokonany po rozwiązaniu Umowy. W trakcie trwania Umowy z Operatorem systemu Rowerowe Łódzkie opłaty na poczet wypożyczeń (kwota doładowania) nie podlegają zwrotowi.

4. W razie zalegania Klienta z należnościami na rzecz Operatora, Operator usług zastrzega sobie prawo do przekazania informacji o zaległościach do podmiotów wskazanych stosownymi przepisami prawa. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Operator Rowerowe Łódzkie ma prawo do przeniesienia przysługujących mu wymagalnych należności w stosunku do Klienta, wynikających z Umowy, na osoby trzecie, co uprawniać będzie te osoby trzecie do dochodzenia od Klienta przedmiotowych należności. Operator Rowerowe Łódzkie zastrzega sobie prawo do powierzenia firmie windykacyjnej dochodzenia należności od Klienta.

 

XIII. Odpowiedzialność

1. Operator realizuje usługi związane z obsługą Systemu Rowerowe Łódzkie i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie ani następcze oraz utracone korzyści powstałe w wyniku nienależytego wykonania Umowy przez Klienta, ani za inne szkody, za które odpowiedzialny jest Klient, z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez Operatora z winy umyślnej.

3. Wszelkie roszczenia i wynikające z nich reklamacje Klienci powinni kierować pod adresem Operatora.

4. Operator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Klienta, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 

XIV. Reklamacje i skargi

1. Reklamacją jest zgłoszenie przez Klienta żądania zwrotu opłaty z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Przez Operatora Rowerowe Łódzkie oraz wszelkie inne zgłoszenia Klienta.

2. Reklamacje, powinny zawierać dane takie jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, pozwalające na identyfikację Klienta. W przypadku braku danych pozwalających na identyfikację Klienta Operator pozostawi bez rozpoznania.

3. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu można składać:
a. drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected]
b. pocztą na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,
c. osobiście w siedzibie Operatora.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się z prośbą do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Zalecany termin złożenia reklamacji to 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.

6. Zgłoszenie Reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora.

7. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – w terminie do 30 dni. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Operatora dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, Operator poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

8. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny w sposób wskazany w reklamacji. Operator może wysłać odpowiedź na inny adres / adres e-mail wskazany do korespondencji przez Klienta składającego reklamację.

9. Rozpatrzenie reklamacji polega na identyfikacji problemu, ocenie jego zasadności oraz rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego przez Klienta lub podjęciu stosownych działań w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania oraz udzieleniu wyczerpującej, profesjonalnej w formie i treści odpowiedzi.

10. CK udziela odpowiedzi, która zawiera stanowisko Operatora w sprawie reklamacji, uzasadnienie oraz informację o trybie odwoławczym.

11. Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do CK. Odwołanie powinno zostać złożone w jeden z następujących sposobów:
a. drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected]
b. drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na stronie internetowej
c. pocztą na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,
d. osobiście w siedzibie Operatora.

12. Klient może:
a. skierować odwołanie od decyzji Operatora bezpośrednio do CK w ciągu 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację;
b. wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

 

XV. Odstąpienie od Umowy

1. Klient może odstąpić od Umowy zawartej z Operatorem – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, pod warunkiem nie skorzystania z usługi. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

2. Klient może odstąpić od Umowy poprzez:
a. przesłanie do Operatora na adres email [email protected] oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,
b. przesłanie do Operatora na adres pocztowy podany w punkcie I.3 pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2017, poz. 683), jednak nie jest to obowiązkowe.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. W razie odstąpienia od Umowy każda ze Stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli na żądanie Klienta wykonywanie usługi rozpocznie się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Użytkownik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Zwrot pozostałych na koncie środków pieniężnych następuje najpóźniej w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient wskazał inne możliwe do zrealizowania rozwiązanie.

 

XVI. Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta

1. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie Klient może złożyć w następujący sposób:
a. drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected]
b. drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na stronie internetowej
c. pocztą na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,
d. osobiście w siedzibie Operatora.

2. Rozwiązanie Umowy następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi. Skutkiem rozwiązania umowy jest likwidacja przez Operatora konta Klienta w Systemie Rowerowe Łódzkie.

3. Przed złożeniem wypowiedzenia, Klient zobowiązany jest do uzupełnienia środków na swoim Koncie Klienta do salda 0 zł. Wypowiedzenie Umowy w sytuacji, w której saldo na Koncie Klienta jest ujemne, pozostaje bez wpływu na prawo Operatora do dochodzenia kwoty równej nieuregulowanej przez Klienta należności za świadczone przez Operatora usługi.

4. Jeżeli środki na Koncie Klienta przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, chyba że w Wypowiedzeniu Umowy Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie do 14 dni od daty rozwiązania Umowy. W przypadku, gdy zwrot środków będzie związany z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów po stronie Operatora w postaci kosztów przelewu, koszty te zostaną potrącone ze środków przysługujących Klientowi do zwrotu.

 

XVII. Blokada Kont użytkowników

1. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zablokowania konta Klienta, w systemie Rowerowe Łódzkie, w przypadku nieprzestrzegania warunkówkorzystania z rowerów Rowerowe Łódzkie zawartych w niniejszym Regulaminie.

2. W szczególności blokada konta może nastąpić, gdy Klient:
a. nie uzupełnił danych osobowych szczegółowo opisanych w punkcie V.3. niniejszego Regulaminu
b. wykorzystuje rower niezgodnie z jego przeznaczeniem
c. pozostawia rower niezabezpieczony

3. Blokada konta może nastąpić również w przypadku, gdy po wypożyczeniu roweru przez Klienta pojazd zaginął lub uległ trwałemu uszkodzeniu, które uniemożliwia jego dalszą eksploatację z winy Klienta.

4. Stałe zablokowanie konta Klienta uniemożliwia w przyszłości założenie kolejnego konta oraz jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy z Klientem z jego winy.

 

XVIII. Aplikacja Mobilna Rowerowe Łódzkie

1. Aplikacja Mobilna Rowerowe Łódzkie jest dostępna do pobrania bez żadnych opłat (bezpłatnie) w sklepach Google Play, Apple AppStore oraz na stronie www.rowerowelodzkie.pl .

2. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej jest możliwe na telefonach z odpowiednim aktualnym systemem Google Android lub Apple IOS oraz z dostępem do Internetu.

3. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej Rowerowe Łódzkie jest możliwe celem zarejestrowania się w Systemie Rowerowe Łódzkie oraz po zarejestrowaniu celem korzystania z Konta Klienta w Systemie Rowerowe Łódzkie. Postanowienia niniejszego Regulaminu w zakresie warunków korzystania z Rowerowe Łódzkie znajdują odpowiednio zastosowanie do Aplikacji Mobilnej Rowerowe Łódzkie.

 

 

XIX. Postanowienia końcowe

1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie roweru są równoznaczne z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze; umiejętnością jazdy na rowerze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.

2. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy za 14-dniowym okresem wypowiedzenia, gdy Klient łamie postanowienia niniejszego Regulaminu (np. niezwrócenie roweru w wymaganym terminie), zaś Klientowi przysługują, w stosunku do Operatora, roszczenia związane ze zwrotem środków z Konta Klienta, o ile wcześniej nie zostały wykorzystane przez Operatora na pokrycie wymagalnych zobowiązań obciążających Klienta.

3. Operator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie lub Polityce Prywatności ze skutkiem na przyszłość. Informacja o zmianach do niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności będzie przesyłana na adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany Regulaminu lub Polityki Prywatności przesłanej do CK w terminie 14 dni od dnia jej wysłania do Klienta, oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie lub Polityki Prywatności przez Klienta. Pisemna informacja o braku akceptacji przez Klienta zmiany Regulaminu lub Polityki Prywatności jest równoznaczna z wypowiedzeniem Umowy przez Klienta.

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny,ustawa Prawo o ruchu drogowym oraz Ustawa o prawach konsumenta

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną wersją językową Regulaminu, podstawą interpretacji będzie wersja polska Regulaminu.

 

Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzyganie sporów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Nextbike Polska S.A. niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

Załącznik nr 1 TABELE OPŁAT ROWEROWE ŁÓDZKIE

 

Rodzaje opłatWartość brutto
Opłata inicjalna20 zł
Minimalna kwota uprawniająca do wypożyczenia roweru10 zł
Opłata za wypożyczenie roweruCzas wypożyczenia:
Od 1 do 20 minuty0 zł
Pierwsza godzina wypożyczenia (21-60 minuty)1 zł
Druga rozpoczęta godzina wypożyczenia (61-120 minuty)3 zł
Trzecia i każda następna  rozpoczęta godzina5 zł
Pozostawienie roweru poza stacją5 zł
Pozostawienie roweru poza strefą funkcjonowania systemu200 zł
Opłata za przekroczenie 12 –godzinnego czasu wypożyczenia200 zł

 

Odszkodowanie
Kradzież, utrata lub zniszczenie roweru

2200 zł

Podane w Tabeli opłaty zawierają podatek VAT

 

Załącznik nr 2 Koszty naprawy i odtworzenia roweru w Systemie Rowerowe Łódzkie.

NAZWAj.m.CENA*VAT 23%OGÓŁEM
Blokada O-lockszt.720 zł165,60 zł885,60 zł
Błotnik przódszt.9,50 zł2,19 zł11,69 zł
Błotnik tyłszt.9,50 zł2,19 zł11,69 zł
Dętka 26 x 1,75szt.8,40 zł1,93 zł10,33 zł
Dzwonekszt.3,60 zł0,83 zł4,43 zł
Dźwignia hamulca, prawa stronaszt.9,92 zł2,28 zł12,20 zł
Hamulec rolkowyszt.90,00 zł20,70 zł110,70 zł
Kierownicaszt.17,81 zł4,10 zł21,91 zł
Korba lewaszt.19,50 zł4,49 zł23,99 zł
Korba z zębatkąszt.28,00 zł6,44 zł34,44 zł
Kostka elektrycznaszt.6,30 zł1,45 zł7,75 zł
Lampka przódszt.19,93 zł4,58 zł24,51 zł
Lampka tyłszt.11,63 zł2,67 zł14,30 zł
Linka (cięgno) hamulcaszt.2,46 zł0,57 zł3,03 zł
Linka (cięgno) przerzutkiszt.1,90 zł0,44 zł2,34 zł
Łańcuchszt.5,70 zł1,31 zł7,01 zł
Mocowanie osłony łańcuchaszt.6,72 zł1,55 zł8,27 zł
Odblask tylnyszt.1,59 zł0,37 zł1,96 zł
Opona 26 x 1.75szt.27,41 zł6,30 zł33,71 zł
Osłona bagażnika(tył)szt.24,61 zł5,66 zł30,27 zł
Osłona łańcuchaszt.5,70 zł1,31 zł7,01 zł
Pancerz linki hamulcam.b.1,67 zł0,38 zł2,05 zł
Pancerz przerzutkim.b.2,11 zł0,49 zł2,60 zł
Para pedałówszt.13,26 zł3,05 zł16,31 zł
Piasta przód(dynamo)szt.164,90 zł37,93 zł202,83 zł
Piasta tylnaszt.130,05 zł29,91 zł159,96 zł
Popychacz do przerzutkiszt.8,87 zł2,04 zł10,91 zł
Przednie koło z dynamemszt.196,00 zł45,08 zł241,08 zł
Przerzutka z modułem sterującymszt.20,40 zł4,69 zł25,09 zł
Przewody oświetleniam.b.5,12 zł1,18 zł6,30 zł
Rama rowerowaszt.457,38 zł105,20 zł562,58 zł
Rękojeść lewaszt.5,49 zł1,26 zł6,75 zł
Rękojeść prawaszt.4,71 zł1,08 zł5,79 zł
Siodłoszt.15,30 zł3,52 zł18,82 zł
Skrzydełka reklamoweszt.33,60 zł7,73 zł41,33 zł
Stery kierownicyszt.5,69 zł1,31 zł7,00 zł
Stopka / Podpórkaszt.14,40 zł3,31 zł17,71 zł
Support 115mmszt.12,56 zł2,89 zł15,45 zł
Szprycha przódszt.0,27 zł0,06 zł0,33 zł
Szprycha tyłszt.0,27 zł0,06 zł0,33 zł
Sztycaszt.15,63 zł3,59 zł19,22 zł
Śruba hamulca rolkowegoszt.19,90 zł4,58 zł24,48 zł
Śruba regulacyjna dźwigni hamulcaszt.0,62 zł0,14 zł0,76 zł
Tylne koło 7 biegoweszt.350,00 zł80,50 zł430,50 zł
Widelecszt.43,00 zł9,89 zł52,89 zł
Wspornik kierownicyszt.16,93 zł3,89 zł20,82 zł
Czytnik RFIDszt.289,00 zł66,47 zł355,47 zł
Zacisk sztycyszt.12,00 zł2,76 zł14,76 zł
Zamek szyfrowy ABUSszt.56,10 zł12,90 zł69,00 zł

*Może ulec zmianie.

 

Załącznik nr 3 Wzór upoważnienia dla Małoletniego

 

ZGODA – OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW)

Ja niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na użytkowanie przez moje dziecko z systemu wypożyczalni rowerów Rowerowe Łódzkie.

Dane Małoletniego

Imię i nazwisko……………………………………………………..
Data urodzenia……………………………………………………..

 

Dane Rodzica (Opiekuna)

Imię i nazwisko ……………………………………………………..
Numer telefonu, na który zarejestrowane jest konto……………………………………………………..
Data i miejsce wydania zgody……………………………………………………..
Odręczny podpis Rodzica (opiekuna) wydającego zgodę……………………………………………………..

Skontaktuj się z nami

Infolinia: +48 42 214 40 00

Czynne całodobowo, koszt zgodny z taryfami operatorów

Reklamacje i zapytania:
[email protected]

nextbike